जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५/१२/२४ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु सिफारिस सम्वन्धी सूचना । अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना जि.स.स. काठमाडौं र स्थानीय तहहरु विच मिति २०७५/१२/०५ गते वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धी सूचना । जिससको मिति २०७५/११/०८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५/११/०५ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समिति, काठमाडौं र नगरपालिकाहरु विच भएको समन्वय वैठकको निर्णय जिससको मिति २०७५/१०/२५ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जिससको मिति २०७५/१०/०६ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु

जि.वि.स.को मिति २०७३ वैशाख २२ गते वसेको वैठकको निर्णय

जि.वि.स.को मिति २०७३ वैशाख २२ गते वसेको वैठकको निर्णय

निर्णय :

जिल्ला दैवि प्रकोप उध्दार समितिको मिति २०७३ वैशाख २१ गते वसेको वैठकको निर्णयवाट विपद् व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित आवश्यक सामाग्री तथा औजारहरुको अभावमा विपद्को समयमा तत्काल कार्य गर्न कठिनाई भएकोले आवश्यक औजार एवं सामाग्री उपलव्ध गराई दिन सुरक्षा निकायवाट पटक पटक जिल्ला दैवि प्रकोप उध्दार समितिलाई अनुरोध भई आएको सन्दर्भमा माग भई आएका सामग्री मध्ये अत्यावश्यक औजार एवं सामग्रीहरु तत्काल खरिद गरि जि.वि.स एवं नगरपालीकावाट स्थानीय सुरक्षा निकायलाई उपलव्ध गराउने भनि निर्णय भएको र मिति २०७३/१/२२ गते वसेको समन्वय वैठकवाट पनि काठमाडौं महानगरपालीका र जि.वि.स ले तत्काल जिल्ला स्तरका सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने सामाग्री मध्ये आफनो वजे६ स्रोतले भ्याएसम्म यथासिध्र सामाग्री वा सामान खरिद गर्न रकम सुरक्षा निकायलाई उपलव्ध गराई जिल्ला दैवि प्रकोप उध्दार समितिलाई जानकारी गराउने भनि निर्णय भई आए अनुसार जिल्ला विकास समितिवाट महानगरिय प्रहरी परिसर,टेकु र शसस्त्र प्रहरिवल वलम्वुलाई रु ५ लाख रकम विपद् व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित आवश्यक सामाग्री खरिद गर्न उपलव्ध गराउने र सोको जानकारी जिल्ला दैवि प्रकोप उध्दार समितिलाई गराउने निर्णय गरियो ।

Skip to toolbar