LGCDP कार्यक्रम अधिकृत पदको परीक्षा स्थगित भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौं
स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) कार्यक्रम अधिकृत पदको

परीक्षा स्थगित भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP-II) को मिति २०७२/१०/२८ गते प्रकाशित सूचना नं. ०१/०७२/०७३ अनुसार कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको लागि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, काठमाडौंमा मिति २०७२/१२/२० गते हुने भनिएको लिखित परीक्षा विशेष कारणवश पुनः अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मको लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्वन्धित सवैका जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

LGCDP कार्यक्रम समन्वय इकाई PCU संग समन्वय गरी अर्को सूचना यथाशिघ्र प्रकाशित गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ । यसबाट पर्न गएको असुविधा प्रति क्षमा प्रार्थी छौं ।

Skip to toolbar