जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, काठमाडौंको पुराना मालसामान लिलाम बढावढ बिक्री गर्ने सम्वन्धी १५ दिने सूचना प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा प्राकृतिक स्रोत (ढुंगा, गिट्टि, वालुवा) व्यवस्थापन जिल्ला अनुगमन समितिको मिति २०७५/०३/०५ गते वसेको वैठकका निर्णयहरु निजि आवास अनुदान वितरणको प्रगति विवरण (२०७५ जेठ मसान्तसम्म) जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५/०२/२८ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली (PDMS) वमोजिमको तेस्रो त्रैमासिक (२०७४ माघ-चैत्र) को प्रतिवेदन २०७४ चैत्र ३० गतेसम्मको निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण जि.स.स. को मिति २०७५/०१/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु मिति २०७४/१२/२८ गते मकवानपुर र काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु एवं सरोकारवालाहरु विच वसेको समन्वय वैठकको निर्णयहरु २०७४ चैत्र २५ गतेसम्मको निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण मिति २०७४/१२/२६ गते वसेको कर्मचारी वैठकको निर्णयहरु

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौं

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७४/०४/२२

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ववरमहलको हाता भित्र रहेको चमेना गृह व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले चमेना गृह संचालन गर्न इच्छुक फर्म/कम्पन्नी वा व्यक्तिले चमेना गृहको मासिक भाडा रु २०,०००।०० (विजुली, पानी वाहेक) वुझाउने गरि कार्यालयलाई के कति दर रेटमा खाना, खाजा एवं चिया खुवाउने हो सो कुरा खुलाई चमेना गृहको वार्षिक भाडा वापतको हुने रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम यस कार्यालयको धरौटी खाता नं १२०४७०५०५१०३०५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ राखी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु १०००।०० फिर्ता नहुने गरि नगदी रसिद काटी रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त प्रस्ताव १६ औ दिनको १.०० वजे यस कार्यालयमा उपलव्ध प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । प्राप्त प्रस्तावहरु स्विकृत गनर्,े नगर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको राजश्व शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

Skip to toolbar