आ.व. २०७४/०७५ को लागि पटके सवारी कर संकलन गर्ने सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका सम्वन्धमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न जि.स.स.प्रमुखको अध्यक्षतामा २०७४ श्रावण २९ गते वसेको वैठकवाट भएका मुख्य मुख्य कार्यहरु जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीज्यूहरुको विवरण चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र स्वीकृतीको आशय सम्वन्धी सूचना श्री सूर्य कन्ट्रक्सन प्रा.लि.सूर्खेतलाई अन्यन्त जरुरी सूचना मनहरा खोलामा पुल निर्माण गर्ने कार्यको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धी सूचना काठमाडौं जिल्लाको पहिलो जिल्ला सभाको वैठक सम्पन्न खोला, खोल्सा, खहरेबाट नदीजन्य पदार्थ ननिकाल्ने सम्वन्धी जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काठमाडौंको अत्यन्त जरुरी सूचना

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौं

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७४/०४/२२

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ववरमहलको हाता भित्र रहेको चमेना गृह व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले चमेना गृह संचालन गर्न इच्छुक फर्म/कम्पन्नी वा व्यक्तिले चमेना गृहको मासिक भाडा रु २०,०००।०० (विजुली, पानी वाहेक) वुझाउने गरि कार्यालयलाई के कति दर रेटमा खाना, खाजा एवं चिया खुवाउने हो सो कुरा खुलाई चमेना गृहको वार्षिक भाडा वापतको हुने रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम यस कार्यालयको धरौटी खाता नं १२०४७०५०५१०३०५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ राखी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु १०००।०० फिर्ता नहुने गरि नगदी रसिद काटी रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त प्रस्ताव १६ औ दिनको १.०० वजे यस कार्यालयमा उपलव्ध प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । प्राप्त प्रस्तावहरु स्विकृत गनर्,े नगर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको राजश्व शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

Skip to toolbar