मिति २०७४/०६/३१ गते वसेको जि.स.स. वैठकको निर्णयहरु मानव अधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रममा उप-प्रमुखज्यूहरुको सहभागिता गराईदिने सम्वन्धमा । गैसस दर्ता/नविकरण सिफारिस न.पा.वाट गर्ने सम्वन्धी महा/नगरपालिकाहरुलाई परिपत्र । जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिवाट मिति २०७४/०६/०२ गतेसम्म काठमाडौं जिल्लाका महा/नगरपालिकाहरुमा खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण चालु आ.व. २०७४/०७५ को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन सम्वन्धी सूचना आ.व. २०७३/०७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा सम्पन्न छात्रवृति वितरण कार्य सम्पन्न छात्रवृत्ति वितरण सम्वन्धी सूचना जि.स.स काठमाडौं (साविक जिविस) न्यूशकास (MCPM) मा ७८ अंक प्राप्त गरी पहिलो श्रेणीमा सफल वालुवा ढुंगा व्यवस्थापनका लागि मिति २०७४/५/१२ गते वसेको वैठकको निर्णय

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौं

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७४/०४/२२

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ववरमहलको हाता भित्र रहेको चमेना गृह व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले चमेना गृह संचालन गर्न इच्छुक फर्म/कम्पन्नी वा व्यक्तिले चमेना गृहको मासिक भाडा रु २०,०००।०० (विजुली, पानी वाहेक) वुझाउने गरि कार्यालयलाई के कति दर रेटमा खाना, खाजा एवं चिया खुवाउने हो सो कुरा खुलाई चमेना गृहको वार्षिक भाडा वापतको हुने रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम यस कार्यालयको धरौटी खाता नं १२०४७०५०५१०३०५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ राखी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु १०००।०० फिर्ता नहुने गरि नगदी रसिद काटी रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त प्रस्ताव १६ औ दिनको १.०० वजे यस कार्यालयमा उपलव्ध प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । प्राप्त प्रस्तावहरु स्विकृत गनर्,े नगर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको राजश्व शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

Skip to toolbar