निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण (माघ २५ गतेसम्म) स्वतः प्रकाशन ब्यबस्थापन प्रणाली (PDMS) वमोजिमको दोस्रो त्रैमासिक (कार्तिक-पुस) को प्रतिवेदन करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी कार्य स्थगित भएको सूचना जि.स.स. को मिति २०७४/१०/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि अनुदान रकम वितरणको प्रगति विवरण (पौष ३० गतेसम्म) चालु आ.व. मा जि.स.स.मा दर्ता/नविकरण भएको “घ” वर्गको ईजाजत पत्रको विवरण जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुखहरु विच २०७४/०९/२१ गते भएको समन्वय वैठकको निर्णयहरु जि.स.स. को मिति २०७४/०९/०७ गते वसेको वैठकको निर्णयहरु जि.स.स. र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु विच २०७४/०९/०५ गते भएको समन्वय वैठकको निर्णयहरु करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्वन्धी सूचना

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौं

चमेना गृह सन्चालन सम्वन्धी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति  २०७४/०४/२२

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय ववरमहलको हाता भित्र रहेको चमेना गृह व्यवस्थित रुपमा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले चमेना गृह संचालन गर्न इच्छुक फर्म/कम्पन्नी वा व्यक्तिले चमेना गृहको मासिक भाडा रु २०,०००।०० (विजुली, पानी वाहेक) वुझाउने गरि कार्यालयलाई के कति दर रेटमा खाना, खाजा एवं चिया खुवाउने हो सो कुरा खुलाई चमेना गृहको वार्षिक भाडा वापतको हुने रकमको ५ प्रतिशतले हुने रकम यस कार्यालयको धरौटी खाता नं १२०४७०५०५१०३०५२४ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ राखी यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र रु १०००।०० फिर्ता नहुने गरि नगदी रसिद काटी रितपुर्वकको सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । प्राप्त प्रस्ताव १६ औ दिनको १.०० वजे यस कार्यालयमा उपलव्ध प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा खोलिने छ । प्राप्त प्रस्तावहरु स्विकृत गनर्,े नगर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सुरक्षित रहने छ । विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालयको राजश्व शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्नेछ ।

Skip to toolbar