जिल्ला दररेट २०७७।०७८ स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियमावली-०७६ प्रदेश पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली-०७६ प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७६/०७७ का लागि स्वीकृत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रगत योजनाहरुको विवरण प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आ.व. २०७६/०७७ का लागि स्वीकृत स्थानीय तहगत योजनाहरुको विवरण आ.व. २०७६/०७७ का लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत निर्वाचन क्षेत्रगत योजनाहरुको विवरण आ.व. २०७६/०७७ का लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत स्वीकृत स्थानीय तहगत योजनाहरुको विवरण कानूनी सहजकर्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना कानूनी सहजकर्तामा आवेदन दिने उम्मेदवारहरुको अन्तर्वार्ता सम्वन्धी सूचना काठमाडौं जिल्लाको आ.व. २०७६/०७७ को ज्यालादर तथा निर्माण सामग्रीहरुको स्वीकृत जिल्ला दररेट

काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहहरु (नक्सा सहित)

काठमाडौं जिल्लाको समग्र विवरण

क्र.सं. स्थानीय तह संख्या वडा संख्या
महानगरपालिका ३२
नगरपालिका १० १०६
जम्मा ११ १३८

काठमाडौं जिल्लाका स्थानीय तहको विवरण

क्र.सं. स्थानीय तहको नाम वडा संख्या जनसंख्या क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) प्रस्तावित केन्द्र
कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका ६०२३७ २७.३८ साविक कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको कार्यालय
काठमाण्डौं महानगरपालिका ३२ ९७५४५३ ४९.५५ साविक काठमाण्डौं महानगरपालिकाको कार्यालय
कीर्तिपुर नगरपालिका १० ६५६०२ १४.८ साविक कीर्तिपुर नगरपालिकाको कार्यालय
गोकर्णेश्वर नगरपालिका १०७३५१ ५८.४९ साविक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय
चन्दागिरी नगरपालिका १५ ८५१९८ ४३.९२ साविक चन्दागिरी नगरपालिकाको कार्यालय
टोखा नगरपालिका ११ ९९०३२ १७.११ साविक टोखा नगरपालिकाको कार्यालय
तारकेश्वर नगरपालिका ११ ८१४४३ ३४.९५ साविक तारकेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय
दक्षिणकाली नगरपालिका २४२९७ ४२.६८ साविक दक्षिणकाली नगरपालिकाको कार्यालय
नागार्जुन नगरपालिका १० ६७४२० २९.८५ साविक नागार्जुन नगरपालिकाको कार्यालय
१० बुढानिलकण्ठ नगरपालिका १३ १०७९१८ ३४.८ साविक बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कार्यालय
११ शङ्खरापुर नगरपालिका २५३३८ ६०.२१ साविक शङ्खरापुर नगरपालिकाको कार्यालय
जम्मा १३८ १६९९२८९ ४१३.७

काठमाडौं जिल्लाको नक्सा

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : बुढानिलकण्ठ नगरपालिका

जनसंख्या : १०७९१८                             क्षेत्रफल : ३४.८० वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र :      बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको कार्यालय     वडा संख्या : १३

सीमाना :

पूर्व : गोकर्णेश्वर न.पा.                                                                                                                    पश्चिम : टोखा न.पा.

उत्तर : नुवाकोट जिल्ला                                                                                                                 दक्षिण : काठमाण्डौ महानगरपालिका

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल (बर्ग कि.मी.)
बुढानिलकण्ठ ४६९८ ४.६७
बुढानिलकण्ठ २,३ ६१२९ १.६०
बुढानिलकण्ठ ५३७२ ४.२४
बुढानिलकण्ठ ५२०४ १.९७
बुढानिलकण्ठ ४८४५ ७.७७
बुढानिलकण्ठ ४९७७ १.३१
बुढानिलकण्ठ ५७८४ ०.८८
बुढानिलकण्ठ ९,१० ९१७१ ३.४३
बुढानिलकण्ठ ११ ८८२६ ०.६८
१० बुढानिलकण्ठ १२ २४०५० ०.८९
११ बुढानिलकण्ठ १३,१८,१९ ८४२९ ३.४२
१२ बुढानिलकण्ठ १४ १५९८४ ०.३४
१३ बुढानिकण्ठ १५ देखी १७ ४४४९ ३.६०

नक्सा

चन्द्रागिरी नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : चन्द्रागिरी नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : चन्द्रागिरी न.पा.

जनसंख्या : ८५१९८                              क्षेत्रफल : ४३.९२वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : साविकको चन्द्रागिरी नगरपालिका कार्यालय                                वडा संख्या : १५

सीमाना :

पूर्व : कीर्तिपुर न.पा.                                                                                            पश्चिम : धादिङ्ग र मकवानपुर जिल्ला

उत्तर : नागार्जुन न.पा. र धादिङ्ग जिल्ला                                                               दक्षिण : कीर्तिपुर, दक्षिणकाली न.पा. र    मकवानपुर जिल्ला

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल(बर्ग कि.मी.)
चन्द्रागिरी १,२ ४०३६ ६.३५
चन्द्रागिरी ३,४ ३७७९ ४.८०
चन्द्रागिरी ५५६३ ३.२३
चन्द्रागिरी ६,७ ६४८४ २.९२
चन्द्रागिरी ४८३८ ०.९८
चन्द्रागिरी ५२५९ २.९७
चन्द्रागिरी १० ५४१७ ३.०७
चन्द्रागिरी ११,१२ ५९८२ ६.२०
चन्द्रागिरी १३,१४ ३८४९ ४.६६
१० चन्द्रागिरी १५,२४ ५३५० १.२९
११ चन्द्रागिरी १६ ५१०२ १.०४
१२ चन्द्रागिरी १७,१८ ७३२३ २.१२
१३ चन्द्रागिरी १९,२१ ५६०२ १.७४
१४ चन्द्रागिरी २०,२५ ६८८८ १.२५
१५ चन्द्रागिरी २२,२३ ९७२६ १.२९

नक्सा :

दक्षिणकाली नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : दक्षिणकाली नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : दक्षिणकाली नगरपालिका

जनसंख्या : २४२९६                              क्षेत्रफल : ४२.६८ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : साविकको दक्षिणकाली न.पा. कार्यालय                        वडा संख्या :

सीमाना :

पूर्व : ललितपुर जिल्ला                                                                            पश्चिम : मकवानपुर जिल्ला

उत्तर : चन्द्रागिरी र किर्तिपुर न.पा.                                                               दक्षिण : मकवानपुर र ललितपुर जिल्ला

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल  (बर्ग कि.मी.)
दक्षिणकाली १,२ ३८६१ ५.२५
दक्षिणकाली १५५७ १.५३
दक्षिणकाली १७७३ १.९९
दक्षिणकाली १४२२ २.६०
दक्षिणकाली ६,७ ३८५५ ५.११
दक्षिणकाली ८,१० ३२४८ १.७१
दक्षिणकाली १५०६ २.८९
दक्षिणकाली १३,१४,१५ ४२१६ ९.७१
दक्षिणकाली ११,१२ २८५८ ११.८८

नक्सा :

 

गोकर्णेश्वर नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : गोकर्णेश्वर नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : गोकर्णेश्वर नगरपालिका

जनसंख्या : १०७३५१                             क्षेत्रफल : ५८.५० वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : साविकको गोकर्णेश्वर नगरपालिका कार्यालय                                                                  वडा संख्या :

 

सीमानाः

पूर्व : कागेश्वरीमनोहरा,शंखरापुर न.पा. र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला                                                                 पश्चिम : का.म.पा.

उत्तर : नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला                                                                                                  दक्षिण : काठमाण्डौं म.पा. र कागेश्वरी मनोहरा न.पा.

वडा विभाजन

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल    (बर्ग कि.मी.)
गोकर्णेश्वर १ देखी ४ ५१७७ ३७.०८
गोकर्णेश्वर ५,६ ४६३२ ४.८८
गोकर्णेश्वर ७,८ ५४६७ ७.०१
गोकर्णेश्वर ९ देखी ११ ७५०८ ४.६९
गोकर्णेश्वर १२ २४५४४ १.०४
गोकर्णेश्वर १३ २७९९९ ०.५६
गोकर्णेश्वर १४ ७१४३ ०.६७
गोकर्णेश्वर १५ १८५८५ १.३१
गोकर्णेश्वर १६ ६२९६ १.२०

नक्सा

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका

जनसंख्या :६०२३७                               क्षेत्रफल : २७.३८ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कार्यालय   वडा संख्याः

सीमानाः

पूर्व : शखरापुर न.पा. र भक्तपुर जिल्ला                  पश्चिम : गोकर्णेश्वर न.पा. र काठमाण्डौं म.पा.

उत्तर : गोकर्णेश्वर न.पा.                                          दक्षिण : भक्तपुर जिल्ला

वडा विभाजनः

वडा नं. समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल  (बर्ग कि.मी.)
कागेश्वरी मनोहरा १,२,१४ ५५३३ १०.७६
कागेश्वरी मनोहरा ३,१५ ३१५९ १.४७
कागेश्वरी मनोहरा ४,१६ २३८८ १.६७
कागेश्वरी मनोहरा ५,६ ४९७८ २.५८
कागेश्वरी मनोहरा ६२५९ २.४०
कागेश्वरी मनोहरा ९,१० ८३५० २.४१
कागेश्वरी मनोहरा ८,१२ १००३१ ३.०२
कागेश्वरी मनोहरा ११ ५७५० १.९७
कागेश्वरी मनोहरा १३ १३६०० २.३२

नक्सा

काठमाण्डौं महानगरपालिका

महानगरपालिकाको नाम : काठमाण्डौं महानगरपालिका

समावेश भएका साविक म.पा.हरु : काठमाण्डौं म.पा.

जनसंख्या : ९७५४५३                      क्षेत्रफल : ४९.४५वर्ग कि.मि.         

प्रस्तावितकेन्द्र : काठमाण्डौं म.पा. कार्यालय        वडा संख्या : ३२ 

सीमाना :

पूर्व : कागेश्वरी मनोहरा, गोकर्णेश्वर र भक्तपुर जिल्ला                                          पश्चिम : नागार्जुन र कीर्तिपुर न.पा.

उत्तर : तारकेश्वर, टोखा, बुढानिलकण्ठ न.पा.                                                    दक्षिण : कीर्तिपुर न.पा., ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल(बर्ग कि.मी.)
काठमाण्डौं ८००८ १.३८
काठमाण्डौं १३४४८ ०.८४
काठमाण्डौं ३४८६६ ३.२०
काठमाण्डौं ४७३६२ २.८६
काठमाण्डौं १८३२० ०.७१
काठमाण्डौं ६०३४४ ३.४०
काठमाण्डौं ५१५८१ १.५५
काठमाण्डौं १०७३८ १.८१
काठमाण्डौं ४०३७१ ३.७६
१० काठमाण्डौं १० ३९८२० १.५७
११ काठमाण्डौं ११ १७७६५ १.७४
१२ काठमाण्डौं १२ १३२६२ ०.४९
१३ काठमाण्डौं १३ ४०४५६ २.१४
१४ काठमाण्डौं १४ ५८४९५ ३.२०
१५ काठमाण्डौं १५ ५४४७६ २.९२
१६ काठमाण्डौं १६ ८४४४१ ४.११
१७ काठमाण्डौं १७ २५९२६ ०.३६
१८ काठमाण्डौं १८ १०७४६ ०.२०
१९ काठमाण्डौं १९ १०७११ ०.१३
२० काठमाण्डौं २० १०९६८ ०.१६
२१ काठमाण्डौं २१ १३७२७ ०.१३
२२ काठमाण्डौं २२,२४ ९१८७ ०.३७
२३ काठमाण्डौं २३ ८३५७ ०.१२
२४ काठमाण्डौं २५,२६ ७६१९ ०.२०
२५ काठमाण्डौं २७,२८ १३२०३ ०.१३
२६ काठमाण्डौं २९ ४५०५२ १.९४
२७ काठमाण्डौं ३० ८५६३ ०.२३
२८ काठमाण्डौं ३१ १६२११ ०.९४
२९ काठमाण्डौं ३२ ३३३१६ १.३०
३० काठमाण्डौं ३३ २५६९४ ०.९२
३१ काठमाण्डौं ३४ ६६१२१ २.३३
३२ काठमाण्डौं ३५ ७६२९९ ४.३४

नक्सा

 

कीर्तिपुर नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : कीर्तिपुर नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : कीर्तिपुर नगरपालिका

जनसंख्या : ६५६०२                              क्षेत्रफल : १४.७६ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : साविकको कीर्तिपुर न.पा. कार्यालय                     वडा संख्या : १०

सीमाना :

पूर्व : ललितपुर जिल्ला                                                                   पश्चिम : चन्द्रागिरी न.पा.

उत्तर : चन्द्रागिरी, नागार्जुन न.पा र का.म.पा.                                दक्षिण : दक्षिणकाली न.पा.

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल   (बर्ग कि.मी.)
कीर्तिपुर ६७०८ ०.४५
कीर्तिपुर ६७२८ ०.५५
कीर्तिपुर ५,६ ५१२० ०.३०
कीर्तिपुर ७,८,१९ ६१५८ ३.४१
कीर्तिपुर ११,१२ ६७५८ १.२८
कीर्तिपुर १३,१४,१५ ७२८२ ४.८७
कीर्तिपुर १८ ४६६१ ०.३४
कीर्तिपुर ९,१० ४२०६ ०.२३
कीर्तिपुर १६,१७ ८२४२ १.७६
१० कीर्तिपुर ३,४ ९७३९ १.५७

नक्सा

नागार्जुन नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : नागार्जुन नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : नागार्जुन नगरपालिका

जनसंख्या : ६७४२०                              क्षेत्रफल : २९.८५वर्ग कि.मि.

केन्द्र : साविकको नागार्जुन नगरपालिका कार्यालय          वडा संख्या : १०

सीमाना :

पूर्व : का.म.पा.                                                                                                               पश्चिम : धादिङ्ग

उत्तर : तारकेश्वर न.पा. र धादिङ्ग जिल्ला                                                                       दक्षिण : चन्द्रागिरी र कीर्तिपुर न.पा.

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल     (बर्ग कि.मी.)
नागार्जुन ६५८० ५.०३
नागार्जुन ८८२१ २.२५
नागार्जुन ९०२४ ४.५२
नागार्जुन १३६११ १.४२
नागार्जुन ५,६ ४२९८ २.०९
नागार्जुन ७,८ ६३०३ ३.००
नागार्जुन ९,१४ ४४७० ४.४४
नागार्जुन १०,११ २९१५ ६.००
नागार्जुन १२ ५१४९ ०.३९
१० नागार्जुन १३ ६२४९ ०.७१

नक्सा

शङ्खरापुर नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : शङ्खरापुर नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : शङ्खरापुर नगरपालिका

जनसंख्या : २५३३८                       क्षेत्रफल : ६०.२१ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : शङ्खरापुर नगरपालिका कार्यालय                                                               वडा संख्याः

सीमानाः

पूर्व : सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला                                                                            पश्चिम : गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा न.पा.

उत्तर : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला                                                                                                   दक्षिण : भक्तपुर  काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला

वडा विभाजनः

वडा नं. समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल  (बर्ग कि.मी.)
शङ्खरापुर १,२ ४०४७ १५.९६
शङ्खरापुर १८६० ८.१८
शङ्खरापुर २०३६ १०.१८
शङ्खरापुर २२०६ ४.२९
शङ्खरापुर ६,७ ३०४० १०.९३
शङ्खरापुर ८,१० ३१४९ २.२२
शङ्खरापुर ९,११ ३०३८ १.५५
शङ्खरापुर १२,१३ २६०१ ४.१३
शङ्खरापुर १४,१५ ३३६१ २.७७

नक्सा

तारकेश्वर नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : तारकेश्वर नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : तारकेश्वर नगरपालिका

जनसंख्या : ८१४४३                              क्षेत्रफल : ५४.९५ वर्ग कि.मि.

प्रस्तावितकेन्द्र : साविकको तारकेश्वर नगरपालिका कार्यालय                                             वडा संख्या : ११

सीमाना :

पूर्व : टोखा न.पा.                                                                                                              पश्चिम : नुवाकोट र धादिङ्ग जिल्ला

उत्तर : नुवाकोट जिल्ला                                                                                                      दक्षिण : नागार्जुन न.पा , का.म.पा. र धादिङ्ग जिल्ला

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल     (बर्ग कि.मी.)
तारकेश्वर १ देखी ३ ३६२२ ५.९८
तारकेश्वर ४ देखी ६ ४७७४ ८.५४
तारकेश्वर ७,८ ५१३५ ८.९५
तारकेश्वर ९०३१ ०.९१
तारकेश्वर १० देखी १२ ७१४३ ४.२४
तारकेश्वर १३ देखी १५ ६५३० १.८६
तारकेश्वर १६,१७ ४७९२ १.४२
तारकेश्वर १८ १०२८२ ०.४४
तारकेश्वर १९ ७५४८ १.७४
१० तारकेश्वर २० ९८५० ०.४५
११ तारकेश्वर २१ १२७३६ ०.४२

नक्सा

टोखा नगरपालिका

नगरपालिकाको नाम : टोखा नगरपालिका

समावेश भएका साविक न.पा.हरु : टोखा नगरपालिका

जनसंख्या : ९९०३२                              क्षेत्रफल : १७.११वर्ग कि.मि.

प्रस्तावित केन्द्र : साविकको टोखा नगरपालिकाकार्यालय                                             वडा संख्या :११

सीमाना :

पूर्व : बुढानिलकण्ठ न.पा.                                                                                            पश्चिम : तारकेश्वर न.पा. र का.म.पा.

उत्तर : नुवाकोट जिल्ला                                                                                               दक्षिण : का.म.पा.

वडा विभाजन :

वडा नं समावेश भएका साविक नपाहरु साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल      (बर्ग कि.मी.)
टोखा १,२ ४१०३ ६.१६
टोखा ३,४ ३९६१ ४.४१
टोखा ५,६,११ ८०६५ २.७९
टोखा ५६९५ ०.५७
टोखा ७६२५ ०.४१
टोखा ८०६० ०.६१
टोखा १० १००२६ ०.६५
टोखा १२ १२९३६ ०.३३
टोखा १३ १६२८३ ०.५१
१० टोखा १४ १०७३० ०.२९
११ टोखा १५ ११५४८ ०.३८

नक्सा :


Skip to toolbar